“บ้านของพ่อ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งใหม่ของอยุธยา”

     “บ้านของพ่อ” หรือศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่ที่ ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
     ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เกิดจากความคิดของ นายอัมรินทร์ เซ็นเสถียร โดยมีความต้องการที่จะเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ออกสู่สังคม เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้คนที่อยากจะดำเนินรอยตามวิถีพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9
     ซึ่งภายในมีการจัดสรรพื้นที่ตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ แหล่งกักเก็บน้ำ พื้นที่นา พื้นที่เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และพื้นที่สำหรับพักอาศัย โดยจะจัดกิจกรรมเป็นฐานเรียนรู้ต่างๆ แบ่งออกเป็น 6 ฐาน คือ
    – ฐานกิจกรรมปักดำนา
    – ฐานกิจกรรมเลี้ยงแพะและแกะ
    – ฐานกิจกรรมปลาตะเพียนสาน
    – ฐานกิจกรรมไก่ไข่
    – ฐานกิจกรรมอาหารบ้านของพ่อ
    – ฐานกิจกรรมบัานของพ่อบ้านของฉัน
? เวลาทำการ : 08.00 – 17.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)
☎ โทร. 064-9321838
ขอบคุณภาพจาก เพจศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ